Käyttäjäpaneeli muodostaa ihmisen ja koneen välisen yhteyden

Koneen käyttäjä kommunikoi koneensa kanssa käyttäjäpaneelin kautta. Sen näytöllä koneen ohjelma antaa mahdollisuuden hallita konetta halutulla tavalla. Samalla paneeli kertoo käyttäjälleen, mitä koneelle kuuluu: onko kenties jokin asia huonosti, tai tarvitseeko kone ihmisen puuttumista johonkin; kuinka tuotanto sujuu: kuinka paljon ajettu, mitä vielä jäljellä ja niin edelleen.

Käyttäjäpaneelin rooli käyttökokemuksen muodostamisessa on ratkaiseva. Käsitys ja käyttäjän suhde koko koneeseen ja sen toimintaan muodostuu suurelta osin käyttäjäpaneelin ja sen käytettävyyden perusteella. Tämä mielikuva vaikuttaa samalla tietenkin myös mielikuvaan koneen valmistajasta. Eikä aina välttämättä halutulla tavalla, sillä hyvä käyttäjäpaneeli ei tee huonosta koneesta hyvää, mutta huono käyttäjäpaneeli voi tehdä hyvästä koneesta huonon.

Kun ihminen käyttää jotain konetta ja kohtaa ongelmia, niin on tyypillistä, ettei ratkaisua vaivauduta etsimään käyttöohjeista vaan liian usein kokeillaan jotain ja erehdytään. Tältä ei pelasta hyvä käyttäjäpaneelikaan ja siksi koneeseen perehtymisen ja ohjeisiin tutustumisen merkitystä ei saa väheksyä. Tätä perehtymistä voidaan helpottaa selkeällä ja johdonmukaisella käyttöpaneelilla sekä asianmukaisilla käyttöohjeilla. Aina kun kyseessä on isompi ja monimutkaisempi kone tai järjestelmä, niin koneen valmistajan antama käyttökoulutus on tärkeää.

Valmistajan näkökulmasta on siis panostettava kehitystyössä laitteen ominaisuuksien lisäksi siihen, että käyttäjäpaneeli muodostaa aina vaan helppokäyttöisemmän ja selkeämmän yhteyden koneen sekä käyttäjän välille. On huolehdittava siitä, että ohjeet ovat samanaikaisesti selkeät ja helppolukuiset. Investointi näihin asioihin on investointi positiiviseen käyttäjäkokemukseen ja samalla entistä parempaan mielikuvaan koneesta ja sen suorituskyvystä. Onnistuessaan panostus kehittää myös mielikuvaa valmistajayrityksestä oikeaan suuntaan.

Käyttäjäpaneelin kehitystyö ei tule koskaan valmiiksi, koska tekniikan yleinen kehitys tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia kehittää ihmisen käyttöliittymää koneeseen. Jokapäiväinen teknologia kehittyy ja luo uusia odotuksia ja standardeja käyttöpaneelille ja sen logiikalle. Koskakohan konetta voidaan ohjata ajatuksen voimalla?

Jarmo Kurikka
Automaatiojohtaja
Amitec Oy
040 300 2114

Lue lisää

Hyvä käyttäjäkokemus kertoo hyvästä laadusta

Käyttäjäkokemus on keskustelussa useimmiten, kun verrataan älypuhelimia, niiden ominaisuuksia ja sitä, miten ne eroavat toisistaan. Käytettävyys tarkoittaa mielessämme käytön helppoutta ja tehokkuutta, mutta käyttäjäkokemukseen liitämme mielessämme myös sen, miten miellyttävää laitteen, ohjelman, tai palvelun käyttö on. Entä teollisessa tuotannossa? Tehokkuutta tavoitellaan aina, mutta voidaanko hyvän käytettävyyden lisäksi tavoitella erinomaista käyttäjäkokemusta?

Teollisuuden tuotantokoneisto koostuu laitteista, jotka ovat pitkäaikaisia investointeja. Toiminnan tulee jatkua mahdollisimman häiriöttömänä ja ennakoivien määräaikaishuoltotoimenpiteiden tulee viedä mahdollisimman vähän tuotantoaikaa sekä henkilöstön resursseja. Laadukkaiden komponenttien käytöllä pyritään lisäämään toimintavarmuutta. Entä käyttäjäkokemus, onko sille sijaa?

Mielestämme on. Suunnittelemme käyttöjärjestelmät ja -liittymät aina käyttäjän tarpeita kuunnellen. Käyttäjäkokemukseen teollisuudessa vaikuttavat kuitenkin varsinaisten käyttöliittymien lisäksi se, että huomio kiinnitetään myös pieniin yksityiskohtiin, joilla voi olla käyttäjän toiminnan kannalta työtä helpottavaa merkitystä. Näitä yksityiskohtia voivat olla esimerkiksi, että putkistojen hitsaussaumat merkitty ja röntgenkuvattu, tai ajankohdat dokumentoitu. Laitteiden pestävyys, puhdistettavuus ja toimenpiteiden rekisteröinnin helppous kuuluvat varsinkin elintarviketeollisuudessa hyvää käyttäjäkokemusta tuottaviin tekijöihin. Ja myös se, kuinka helposti tieto huoltotoimenpiteistä on löydettävissä.

Tarjoamme toimittamiimme laitteistoihin aina Extranet-sovellusta, olennaisena osana toimitusta. Huolehdimme siitä, että tiedot ovat aina ajan tasalla ja asiakkaan on helppo tarkistaa vaikkapa, ketä kulloinkin on paikalla ja että hygienia-, tai tulityöluvat ovat ajanmukaiset ja kunnossa. Urakan etenemistä on helppo seurata ja työtunnit hyväksyä tässä sovelluksessa.

Asiakkaan luona tapahtuvan työn on oltava niin vähän häiriötä aiheuttavaa ja vaivatonta kuin mahdollista. Hyödynnämme siksi mahdollisuuksien mukaan esikokoonpanoja. Orbitaalihitsauksen avulla voimme tuottaa tehdastuotantoa vastaavaa, tasaista laatua. Ei ylilaatua, vaan toimintavarmuuden varmistavaa laatua.

Haluamme, että asiakkaamme arki sujuu häiriöttä ja niin, että koneiden sekä laitteiden käyttö herättää positiivisia ajatuksia. Jos kaikki sujuu, niin sehän on sitä hyvää käyttäjäkokemusta!

Harri Mononen
040 300 2250
Toimitusjohtaja
Amitec Oy

Lue lisää

Pitäisikö strategiseen toimittajayhteistyöhön panostaa enemmän?

Taloudellinen taantuma korostaa toimittajien valintakriteereissä hintaa. Laatu, työturvallisuus, toimitusaika ja joustavuus mainitaan usein vaatimusten listalla, mutta niiden painoarvo jää erittäin pieneksi.

Käytännön kokemuksia toimittajan roolista
Kolmenkymmenen vuoden toimittajanäkökulmasta katsoen haluaisin strategisen toimittajayhteistyön keskustelun kohteeksi. Vuosien varrella olen nähnyt monenlaista suhtautumista toimittajiin. Nykyisin niin usein tärkein valintaperuste on hinta, toiseksi tärkein hinta ja muut tekijät tulevat sitten kaukana perässä. Kokemukseni useista strategiseen kumppanuuteen perustuvista asiakassuhteista pistää ihmettelemään, miksi tällainen toimintatapa ei ole yleistynyt. Niin ylivoimainen se on molemmille osapuolille pitkällä tähtäimellä.

Naapurimaassamme Ruotsissa on valtavasti isoja bränditoimittajia. Väkilukuun suhteutettuna jopa monisatakertaisesti enemmän kuin meillä Suomessa. Mikä siellä on toisin? Voisiko se olla keskusteleva ja neuvotteleva ilmapiiri? Voisiko yksi ero olla erilainen toimittajastrategia?

Jos esimerkkinä on hitsaustalo, jossa on viisi hitsaria, niin kumpi on kannattavampaa ostavan yrityksen kannalta katsottuna:

  1. jokainen viidestä hitsarista perustaa oman toiminimen, jolloin samasta asiakkaasta kilpailee kuusi yritystä, joista vain yksi voi olla halvin, vai
  2. alkuperäinen yritys, jolla voisi olla paukkuja kehittää toimintaa tuottavammaksi. Jopa niin, että hintakin saadaan kohdalleen.

Suomi nousuun – mikä neuvoksi?
On puhuttu paljon työvoiman eläköitymisestä ja sen aiheuttamasta työvoimapulasta. Näin olisikin käynyt ilman vuoden 2009 jälkeistä lähes kahdeksan vuoden taantumaa. Nyt, kun pientä virkistymistä on jo havaittavissa, niin tuo pula on selvästi havaittavissa. Sanottiin, että Suomeen tarvitaan vuoteen 2020 mennessä 150 000 ulkomaalaista työvoimavajetta paikkaamaan. On hyvä kysyä, kenelle taantumasta selvinnyt toimittajajoukko toimittaa, kun nousu alkaa? Strategiselle kumppanille, joka on ollut mukana hyvät ja heikommat hetket? Vai sille hinta-asiakkaalle?

Kannustan avoimeen, rehelliseen ja pitkäjänteiseen toimittajayhteistyöhön. Oman kokemukseni mukaan se on oikea tie. Toimittaja saa varmuutta tulevaan ja mahdollisuuden panostaa tuottavuuteen, mikä on aina myös asiakkaan etu. Yhteistyö vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja pitkäjänteistä työtä, mihin yrittäjät ovat valmiita. Asiakkaamme 20-vuotisjuhlissa oli hienoa kuulla kasvutarinaa, kun oli saanut olla mukana sitä rakentamassa ja jatkaa toimittajana edelleen. Yrittäjällä on aina kaikki pelissä, sillä työ on hänelle enemmän kuin työtä, se on elämää. Siksi haluan olla mukana Suomen rakentamisessa.

Uskon, että toimittajat ovat valmiina tekemään osansa Suomen noususta. Saammeko seuraa?

Raine Kuusisto
Hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää

Tavoitehintaurakka korostaa laatua, on joustava, mahdollistaa nopean liikkeellelähdön ja nopean etenemisen toteutuksessa – vaikka lähtisi liikkeelle keskeneräisin suunnitelmin. Siksi se on yleistynyt uudishankkeissa yleisimmin käytetyksi malliksi. Miksi se ei olisi käytössä myös kaikissa täydennys- ja korjausurakoissa?

Tavoitehintaurakasta käytetään nimitystä ”partnershipurakka”. Se kuvaa hyvin sellaista yhteistoimintamallia, jossa suunnittelu toteutetaan joustavasti toimeksiantajan ja valitun urakoitsijan välillä. Se edistää luottamusta osapuolten välillä ja tuottaa edetessään parhaita ratkaisuja sen sijaan, että käytettäisiin aikaa lisätöiden ja -urakoiden sisällöstä, suunnittelusta, laskennasta ja toteuttamiskustannuksista neuvottelemiseen. Kun täydennyshankkeissa jo lähtötilanteen arviointi on usein erittäin hankalaa, on suunnittelutehtävä ylivoimainen ja kiinteään urakkaan sitoutuminen aina riski – jommallekummalle, tai molemmille osapuolelle. Tavoitehinta oikoo nämä mutkat suoriksi ja työmaa tulee katsotuksi kunnolla läpi. Lopputuloksena paras ratkaisu eikä se, mikä kyettiin laskemaan.

Amitec on kokenut projektitoimittaja ja pystyy opastamaan asiakasta tässä urakkamallissa kulloinkin parasta ratkaisua kohti ja tukee osaamisellaan koko investoinnin elinkaarta ja tulevaisuuteen varautumista. Nyt on aika luottaa asiantuntijaan. Ota yhteyttä!

Harri Mononen
040 300 2250
Toimitusjohtaja
Amitec Oy

Lue lisää